Suomen musiikkikirjastoyhdistyksen säännöt

Suomen musiikkikirjastoyhdistys r.y.

SÄÄNNÖT

1 §  Yhdistyksen nimi on Suomen musiikkikirjastoyhdistys r.y. ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

2 §  Yhdistyksen tarkoituksena on edistää musiikkikirjastotoimintaa Suomessa.

3 §  Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

(a)   toimii kansainvälisen musiikkikirjastojen ja -arkistojen liiton (IAML/AIBM/IVBM) kansallisena osastona Suomessa,

(b)   osallistuu kansainvälisiin musiikkikirjastoalan kokouksiin ja muuhun toimintaan,

(c)   toimii suomalaisten musiikkikirjastotoimintaa harjoittavien, sitä tukevien ja siitä kiinnostuneiden kirjastojen, arkistojen, laitosten ja muiden yhteisöjen sekä yksityisten kansalaisten yhdyssiteenä ja yhteistyön järjestäjänä,

(d)   välittää tietoa suomalaisesta musiikkikirjastotoiminnasta kansainväliselle yhteisölle,

(e)   tiedottaa Suomessa kansainvälisistä ja kansallisista musiikkikirjastoalan tapahtumista sekä

(f)   järjestää ja harjoittaa muuta vastaavaa musiikkikirjastotoimintaa edistävää toimintaa.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja irtainta omaisuutta. Yhdistys voi myös harjoittaa tarkoitustaan edistävää kustannus- ja julkaisutoimintaa.

4 §  Yhdistykseen voivat liittyä jäseniksi musiikkikirjastotoiminnasta kiinnostuneet luonnolliset henkilöt ja oikeuskelpoiset yhteisöt. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.

Yhdistyksestä voi erota ilmoittamalla asiasta kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen, joka on jättänyt jäsenmaksun maksamatta kahtena peräkkäisenä vuotena.

Äänioikeus yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenmaksunsa maksaneella yhdistyksen jäsenellä. Kullakin jäsenellä on yksi ääni. Äänten mennessä tasan ratkaisee äänestyksissä puheenjohtajan ääni ja vaaleissa arpa.

5 §  Yhdistyksen syyskokous pidetään loka-joulukuussa ja kevätkokous helmi-huhtikuussa.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

(a) esitetään edellisen vuoden toimintakertomus, tilit ja tilinpäätös sekä toiminnantarkastajan lausunto,

(b) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat tulevaa toimintavuotta koskevat asiat:

(a) päätetään jäsenmaksun suuruudesta,

(b) vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma,

(c) valitaan hallituksen puheenjohtaja,

(d) valitaan hallituksen muut varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,

(e) valitaan toiminnantarkastaja ja tälle varahenkilö,

(f) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä kirjallisena yhdistyksen jäsenille kevät- ja syyskokoukseen vähintään 2 viikkoa ja muihin kokouksiin vähintään 1 viikko ennen kokousta.

Yhdistyksen kokoukseen ja sen päätöksentekoon voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös

postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen

kokousta.

Tällaisen kokouksen äänestys- ja vaalijärjestys on seuraava:

(a) Kokoukseen voidaan osallistua myös tietoteknisiä apuvälineitä käyttäen.

(b) Etäosallistumisoikeus on sekä ennen kokousta että kokouksen aikana.

(c) Ennen kokousta voidaan osallistua toimintasuunnitelman ja talousarvion käsittelyyn.

(d) Em. asioiden käsittelyyn voidaan osallistua toimittamalla niitä koskevat esitykset yhdistyksen sihteerille kokouskutsun lähettämisen ja itse kokouksen välisenä aikana. Esitykset käsitellään yhdistyksen kokouksessa normaalien kokouskäytäntöjen mukaisesti.

(e) Kokouksen aikana voidaan osallistua kaikkien asioiden käsittelyyn ja päättämiseen lukuun ottamatta henkilövaaleja. Vaaleihin voivat osallistua vain fyysisesti paikalla olevat yhdistyksen jäsenet.

(f) Kokoukseen osallistutaan käyttämällä hallituksen päättämää kokouspalvelua, johon välitetään asiakirjoista sekä kokouspaikasta kuvaa. Äänestäminen tapahtuu samaa palvelua käyttämällä.

(g) Kokouksen puheenjohtajalla on oikeus rajoittaa puheenvuorojen kestoa, jos kokouksen hallinta sitä edellyttää.

(h) Kokoukselle voidaan valita ylimääräinen, tekninen sihteeri, joka vastaa etäyhteyden seurannasta ja auttaa puheenjohtajaa puheenvuorojen jakamisessa.

(i) Osallistumisoikeus todennetaan etäyhteyden osalta samoin kuin kokouspaikalla.

(j) Jos etäyhteys ei teknisistä syistä toimi ja syy on kokouspalvelun tarjoajassa tai kokouksen koollekutsujassa, kokous keskeytetään. Jos ongelma on jäsenen omissa yhteyksissä, menetellään kokouksen jatkamisen osalta kokouksen puheenjohtajan päättämällä tavalla.

(k) Äänestystilanteissa äänet annetaan kättennostoäänestyksellä kokouspaikalla sekä kokouspalvelun äänestystoimintoa käyttämällä.

6 §  Yhdistyksen toimintaa ja taloutta hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, 6–8 muuta varsinaista jäsentä sekä 2–4 varajäsentä. Hallitus valitsee vuosittain keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen muista jäsenistä. Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni.

Hallitus nimeää vuodeksi kerrallaan sihteerin ja taloudenhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus päättää toimihenkilöille maksettavista palkkioista.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja, kukin erikseen.

7 §  Yhdistyksen tilikautena on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja muut tarpeelliset asiakirjat on jätettävä toiminnantarkastajalle vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

8 §  Yhdistyksen sääntöjen muuttaminen voi tapahtua ainoastaan yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä. Muutosehdotukset on mainittava kokouskutsussa.

9 §  Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidetyssä ja sitä varten koolle kutsutussa yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan ääntenenemmistöllä.

Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

10 § Niiltä osin kuin näissä säännöissä ei ole määräystä, noudatetaan voimassaolevaa yhdistyslakia.

_________

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 30.11.1995 ja yhdistysrekisterissä marraskuussa 1996. Viidettä pykälää muutettu kevätkokouksessa 25.3.2011. Tälle sivulle lisätty verkkolinkkejä 8.8.2017. Yhdistyksen hallituksen kokouksessa 28.3.2022 hyväksytty esitys muutoksista pykäliin 5 ja 7. Tämä sivu on päivitetty 7.11.2022.

Yhdistyksen hallitus
Yhdistyksen kotisivu
Yhdistyksen Facebook-sivu
Yhdistyksen Twitter-sivu

Yhdistyksen rekisteriseloste